ขอแสดงความยินดี ดร.รวี งามโชคชัยเจริญ ได้รับรางวัลบุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2561


ขอแสดงความยินดีกับ… ดร. รวี งามโชคชัยเจริญ ผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัลแอร์ ซี เอ ซี จำกัด บริษัทในเครือ CENTRAL AIR ที่ได้รับรางวัล
บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ในงานประชุมใหญ่สามัญ และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

รางวัลบุคลากรปรับอากาศดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับประกาศเกียรติคุณแด่บุคคลผู้อุทิศตน สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สมาคมและวงการ
วิศวกรรมปรับอากาศ มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี อันจะเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป