CENTRAL AIR @ Laos 2019


เมื่อวันที่ 17-21 มกราคม 2562 บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะท่านตัวแทนจำหน่าย ท่องเที่ยวน้ำตกคอนพะเพ็ง
ไนแองการ่าแห่งเอเชีย และน้ำตกหลี่ผี สัมผัสธรรมชาติแสนสวย ณ ประเทศลาวตอนใต้

ต้อนรับศักราชใหม่ในเดือนมกราคม ท่องเที่ยวเมืองปากเซ สปป.ลาว ขึ้นสู่ที่ราบสูง ภูเพียงบอโลเวน แหล่งปลูกกาแฟชั้นดี ก่อนจะเดินทางเข้าชม
น้ำตกตาดเยือง โดดเด่นด้วยเส้นทางน้ำตกที่แยกออกเป็นสองทางจากหน้าผา จากนั้นบริเวณไม่ไกลกันชมความงาม น้ำตกตาดฟาน ที่มีความสูง
กว่า 120 ม. จากจุดชมวิวระยะไกล ตกเย็นร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมการแสดงพื้นเมืองลาว

อิ่มเอมกับบรรยากาศรุ่งเช้า ด้วยการเดินตลาดดาวเรือง สินค้าพื้นเมือง เครื่องเงินฝีมือช่างโบราณจากหลวงพระบาง เครื่องจักรสาน กระเป๋า ผ้าไหม ต่างๆ จากนั้นเข้าชมความงามของน้ำตกคอนพะเพ็ง ที่มีลำน้ำโขงกว้างถึง 8 กม. เกาะแก่งลดหลั่นเป็นชั้นๆ ที่ได้รับฉายาว่าไนแองการ่าแห่งเอเชีย พักผ่อนล่องเรือมหานทีสี่พันดอน ลัดเลาะตามเกาะ เก็บภาพประทับใจกันของน้ำตกหลี่ผี  เดินทางสู่ปราสาทวัดพู มรดกโลกทางวัฒนธรรม
ชมเสาหลักเมืองที่พระมหากษัตริย์ไทยของเราได้เป็นผู้ประกอบพิธีวางเสาหลักเมือง จากนั้นชมวังเก่าของเจ้าเมืองคนสุดท้าย พิพิธภัณฑ์หลักศิลาจารึก ต่อกันที่ศาสนสถานที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่และงดงามตามศิลปะของขอมแต่โบราณ ในบริเวณที่ราบสูงและนครวัดนครธม พาคณะฯ ชมปราสาทหินทรายสีขาว ปัจจุบันเป็นที่ประดิษสถานพระพุทธรูปและสมบัติล้ำค่าโบราณ ส่งท้ายกับการช็อปปิ้งสินค้านานาชนิดในร้านค้าปลอดภาษี