CENTRAL AIR ร่วมกับ หจก. โปรเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จัดงานสัมมนาบริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR ในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส วันที่ 28 กันยายน 2566
ณ โรงแรม โกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากเซ็นทรัลแอร์แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ วิธีการติดตั้ง วิธีการใช้งาน วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และเทคนิคการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ รวมไปถึงการตอบคำถามและข้อสงสัยให้ข้อมูลกับช่างเทคนิคในพื้นที่ ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR นำทักษะความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ นำไปใช้เพื่อดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ