CENTRAL AIR ร่วมกับ บจก. สิริโชติวัฒนา, หจก. กมลวัชร์ เอนจิเนียริ่ง และ บจก. ชาญวิทย์เอ็นจิเนียริ่ง จัดงานสัมมนาบริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและราชบุรี ร่วมกับ บริษัท สิริโชติวัฒนา จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลวัชร์ เอนจิเนียริ่ง และ บริษัท ชาญวิทย์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วันที่ 31 สิงหาคม 2566
ณ โรงแรม ริเวอร์ จ.นครปฐม

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากเซ็นทรัลแอร์แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ วิธีการติดตั้ง วิธีการใช้งาน วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และเทคนิคการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ รวมไปถึงการตอบคำถามและข้อสงสัยให้ข้อมูลกับช่างเทคนิคในพื้นที่นครปฐม ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR นำทักษะความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ นำไปใช้เพื่อดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ