CENTRAL AIR ร่วมกับ บจก. พีเอ็น โฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จัดงานสัมมนาบริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บจก. พีเอ็น โฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จัดงานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรม รายาแกรนด์ จ.นครราชสีมา

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากเซ็นทรัลแอร์แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ วิธีการติดตั้ง วิธีการใช้งาน วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และเทคนิคการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ รวมไปถึงการตอบคำถามและข้อสงสัย ให้ข้อมูลกับช่างเทคนิคในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง เป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR เพื่อนำทักษะความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ นำไปใช้เพื่อดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ