CENTRAL AIR ร่วมกับ หจก.แอร์ซิตี้ & ร้านแอร์เมคเกอร์ จัดงานสัมมนา
บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ หจก. แอร์ซิตี้ และ ร้านแอร์เมคเกอร์ จัดงานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR วันที่ 17 กันยายน 2565 ณ Avalon Café & Restaurant จ.พิษณุโลก

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากเซ็นทรัลแอร์แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ วิธีการติดตั้ง วิธีการใช้งาน วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และเทคนิคการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ รวมไปถึงการตอบคำถามและข้อสงสัย ให้ข้อมูลกับช่างเทคนิคในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง เป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR เพื่อนำทักษะความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ นำไปใช้เพื่อดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ