CENTRAL AIR ร่วมกับ บริษัท พีเอ็น โฮม จัดงานอบรมให้ความรู้


บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท พีเอ็น โฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดงานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศทั่วไปและระบบ VRF” พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมรายาแกรนด์ จ.นครราชสีมา เวลา 13.00 – 17.00 น.

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก CENTRAL AIR แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในทุกประเภท แนะนำวิธีการติดตั้ง การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และเทคนิคการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องปรับอากาศระบบ VRF
รวมถึงตอบคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น