CENTRAL AIR ร่วมกับ กัญฐณัฐ เครื่องเย็น จัดงานอบรมให้ความรู้


บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญฐณัฐ เครื่องเย็น จัดงานอบรมสัมมนาในหัวข้อ
“ความรู้เกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศทั่วไปและระบบ VRF” พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก CENTRAL AIR แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในทุกประเภท แนะนำวิธีการติดตั้ง การแก้ไขปัญหา
ที่ถูกต้อง และเทคนิคการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องปรับอากาศระบบ VRF
รวมถึงตอบคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น