CENTRAL AIR สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ เพื่อนำไปใช้ร่วมกับตู้เก็บตัวอย่างในการตรวจหาเชื้อ Covid-19


CENTRAL AIR สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ เพื่อนำไปใช้ร่วมกับตู้เก็บตัวอย่างในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

CENTRAL AIR สนับสนุนเครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ เพื่อนำไปใช้ร่วมกับตู้เก็บตัวอย่างในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งจะนำไปให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการคัดกรอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร หน่วยงานที่ให้บริการด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ที่ผ่านการประเมินจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เพื่อร่วมสนับสนุนแบ่งเบาภาระต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักและต่อเนื่องในช่วงวิกฤต COVID-19
CENTRAL AIR พร้อมเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และขอส่งกำลังใจให้ทุกท่าน ช่วยกันให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยดี